Statut

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 03.12.2016. godine u opštini Lebane usvojen je

 

 STATUT

UDRUŽENJA „КЛУБ 4X4 ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА – ЛЕБАНЕ“

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

      Udruženje „КЛУБ 4X4 ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА – ЛЕБАНЕ“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma i očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa u zemlji i dijaspori, podizanje ekološke i građanske svesti u očuvanju prirode i uživanju u prirodi, promovisanje, razvoj i unapređenje automobilskog turizma.

 

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

     Ciljevi i Aktivnosti Udruženja su:

 1. Promocija u oblasti turizma, očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa u zemlji i dijaspori, razvoja građanske svesti u očuvanju prirode i uživanju u prirodi.
 2. Okupljanje i druženje slobodnih ljudi, oba pola, sa sličnim pogledima na savremeno i tradicionalno.
 3. Čuvanje i afirmacija tradicionalnih i kulturnih vrednosti i običaja.
 4. Obilazak raznih kulturnih, istorijskih i ostalih znamenitosti na teritoriji Srbije i u inostranstvu, u cilju unapređenja delatnosti zaštite, kao i podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.
 5. Promovisanje, razvoj i unapređenje automobilskog turizma.
 6. Organizovanje i učešće na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima.
 7. Objavljivanje publikacija, audio i video materijala, emitovanje radio i televizijskih emisija u saradnji sa radio i televizijskim stanicama koji imaju za cilj očuvanje ukupne kulturne baštine Srba.

 

 

Naziv i sedište

Član 3.

     Naziv Udruženja je: ”Клуб 4×4 Јустинијана Прима – Лебане”

Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „Club 4×4 Justiniana Prima-Lebane“

Skraćeni naziv je: КЛУБ 4×4

Udruženje ima sedište u ulici Cara Dušana br.79, opština Lebane.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 4.

     Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletna lica ne mogu biti članovi udruženja.

 

Član 5.

     Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženjа i ne plaćanja članarine.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 6.

     Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija

Član 7.

     Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

 

Član 8.

     Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 9.

     Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 9 člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 10.

     Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 11.

     Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dva članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima, i po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Član 12


        Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

 Ostvarivanje javnosti rada

Član 13.

     Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

 Član 14.

     Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi upravni odbor.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 15.

     Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Članarina na godišnjem nivou iznosi 1000,00 dinara.

 

Prestanak rada udruženja

Član 16.

     Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 17.

     U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

  

Izgled i sadržina pečata

Član 18.

     Udruženje ima pečat okruglog oblika, plavog otiska. Na spoljašnjem obodu je ispisano, velikim i malim slovima, srpskim jezikom, ćirilicom: „Клуб 4×4 Јустинијана Прима – Лебане” . U sredini pečata se nalazi  „4×4“. Pečatom se potvrđuje autentičnost opštih akata udruženja, poslovnih pisama, odluka, akata i drugih dokumenata koji se odnose na rad i poslovanje Udruženja.

 

Član 19.

     Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 20.

     Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

EnglishСрпски језик