Statut

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini održanoj dana 12.02.2021. godine u opštini Lebane usvojen je

 

 STATUT

UDRUŽENJA „КЛУБ 4X4 ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА – ЛЕБАНЕ“

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

      Udruženje „КЛУБ 4X4 ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА – ЛЕБАНЕ“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma i očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa u zemlji i dijaspori, podizanje ekološke i građanske svesti u očuvanju prirode i uživanju u prirodi, promovisanje, razvoj i unapređenje automobilskog turizma.

 

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

     Ciljevi i Aktivnosti Udruženja su:

 1. Promocija u oblasti turizma, očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa u zemlji i dijaspori, razvoja građanske svesti u očuvanju prirode i uživanju u prirodi.
 2. Okupljanje i druženje slobodnih ljudi, oba pola, sa sličnim pogledima na savremeno i tradicionalno.
 3. Čuvanje i afirmacija tradicionalnih i kulturnih vrednosti i običaja.
 4. Obilazak raznih kulturnih, istorijskih i ostalih znamenitosti na teritoriji Srbije i u inostranstvu, u cilju unapređenja delatnosti zaštite, kao i podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.
 5. Promovisanje, razvoj i unapređenje automobilskog turizma.
 6. Organizovanje i učešće na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima.
 7. Objavljivanje publikacija, audio i video materijala, emitovanje radio i televizijskih emisija u saradnji sa radio i televizijskim stanicama koji imaju za cilj očuvanje ukupne kulturne baštine Srba.

 

 

Naziv i sedište

Član 3.

     Naziv Udruženja je: ”Клуб 4×4 Јустинијана Прима – Лебане”

Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „Club 4×4 Justiniana Prima-Lebane“

Skraćeni naziv je: КЛУБ 4×4

Udruženje ima sedište u ulici Cara Dušana br.79, opština Lebane.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 4.

     Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletna lica ne mogu biti članovi udruženja.

 

Član 5.

     Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. 

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženjа i neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor glasovima većine članova.

 

 

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 6.

     Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija

Član 7.

     Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

 

Član 8.

     Skupštinu Udruženja čine najmanje 23 člana udruženja, od kojih su po jedan predstavnik gradskih opština Mali Zvornik, Bela Palanka i Trgovište.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava predsednik Skupštine udruženja.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. većinom glasova bira i razrešava članove Upravnog odbora, na predlog predsednika udruženja;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

                                                                                                 Član 9.

     Predsednika Skupštine udruženja bira Skupština udruženja većinom glasova. Mandat predsednika Skupštine traje 4 godine.

 

Član 10.

     Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 7 člana, koje bira i opoziva Skupština na predlog predsednika udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Predsednika Upravnog odbora bira Skupština na predlog predsednika Skupštine, a članove Upravnog odbora bira Skupština na predlog predsednika Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora predlaže Skupštini članove upravnog odbora i dva zamenika predsednika Upravnog odbora. 

 

Član 11.

     Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 12.

     Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dva članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima, i po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Član 13.


        Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

 Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

     Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

 Član 15.

     Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi upravni odbor.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

     Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Članarina na godišnjem nivou iznosi 6000,00 dinara.

 

Prestanak rada udruženja

Član 17.

     Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 18.

     U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

  

Izgled i sadržina pečata

Član 19.

     Udruženje ima pečat okruglog oblika, plavog otiska. Na spoljašnjem obodu je ispisano, velikim i malim slovima, srpskim jezikom, ćirilicom: „Клуб 4×4 Јустинијана Прима – Лебане” . U sredini pečata se nalazi  „4×4“. Pečatom se potvrđuje autentičnost opštih akata udruženja, poslovnih pisama, odluka, akata i drugih dokumenata koji se odnose na rad i poslovanje Udruženja.

 

Član 20.

     Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Prestanak važenja statuta

Član 21.

     Danom stupanja na snagu ovog statuta, prestaje da važi statut udruženja Kluba 4×4 Justinijana Prima Lebane, usvojen 03.12.2016. godine.

 

Stupanje na snagu

Član 22.

      Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja.
U Lebanu 12.02.2021. godine.

 

                                                                                      PREDSEDNIK SKUPŠTINE
                                                                                       __________________________
                                                                                             Boban Pejić

EnglishСрпски језик